dnes je 25.9.2023

Input:

OSVČ a opravný Přehled ve zdravotním pojištění

19.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.7
OSVČ a opravný Přehled ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Do konce roku 2021 byly ve výčtu osob samostatně výdělečně činných uvedeny v ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. například osoby podnikající v zemědělství nebo společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností.

S účinnosti od 1. ledna 2022 je pro účely veřejného zdravotního pojištění osobou samostatně výdělečně činnou:

1. osoba vykonávající činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů;

2. spolupracující osoba osoby podle bodu 1, pokud na ni lze podle zákona o daních z příjmů rozdělovat příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Tato nová formulace vychází i nadále ze zásady, že osobou samostatně výdělečně činnou je ve zdravotním pojištění osoba s příjmy podle ustanovení § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Jednou z důležitých povinností OSVČ je každoroční podávání daňového přiznání finančnímu úřadu a návazně pak předkládání Přehledu o výši daňového základu (dále jen "Přehled") té zdravotní pojišťovně, u které byla OSVČ pojištěna v kalendářním roce, za který tento Přehled podává. V případě dodatečné změny údajů o příjmech a výdajích (stanovení základu daně), rozhodných pro placení daně a pojistného na zdravotní pojištění, je povinností OSVČ předložit opravné hlášení jak finančnímu úřadu, tak zdravotní pojišťovně. Protože se podání Přehledu ve zdravotním pojištění odvíjí od podání řádného, resp. opravného či dodatečného daňového přiznání, proberme si nejprve ve zkratce jednotlivé druhy daňových přiznání.

Řádné daňové přiznání

Řádné daňové přiznání je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván. Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém přiznání sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání.

Opravné daňové přiznání

Opravné daňové přiznání podává daňový subjekt v případě, pokud již řádně podal daňové přiznání před zákonným termínem a zjistí v něm dodatečně nesprávně stanovený základ daně včetně daně z příjmů. V tomto případě může před uplynutím zákonné lhůty pro podání daňového přiznání podat opravné daňové přiznání k dani z příjmů, kterým nahradí daňové přiznání již podané.

Dodatečné daňové přiznání

Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podle § 141 odst. 1 DŘ podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Daňový subjekt je oprávněn podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže daň byla stanovena v nesprávné výši.

Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Jestliže finanční úřad na základě žádosti odůvodněně povolí prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, promítá se tato okolnost návazně i do termínu pro podání Přehledu zdravotní pojišťovně, které však musí být tato skutečnost oznámena.

Jak ve zdravotním pojištění?

Pokud OSVČ sděluje finančnímu úřadu prostřednictvím některé z uvedených alternativ nové nebo opravené údaje, nesmí, především ve svém vlastním zájmu, zapomenout v tomto směru na zdravotní pojišťovnu.

Podání opravného Přehledu je v právní úpravě zdravotního pojištění řešeno v ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jestliže dojde ke změně údajů o výši daňového základu OSVČ, je OSVČ povinna ohlásit tyto změny zdravotní pojišťovně do osmi dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla, a do 30 dnů pak doplatit dlužné pojistné – taktéž ode dne, kdy se o změně dozvěděla.

Podaný opravný Přehled, resp. údaje v něm dodatečně oznamované, pořídí zdravotní pojišťovna do svého informačního systému a z nich pak bude vycházet při zasílání vyúčtování jakožto prvotního úkonu informativní povahy, sloužícího oběma stranám k porovnání pohledávek a plateb za uplynulé rozhodné období.

Termíny pro podání Přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně za rok 2021

Pro podání Přehledu OSVČ za rok 2021 platí ve zdravotním pojištění následující termíny:

  • do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za rok 2021 – jedná se o základní termín, platný pro OSVČ, tedy nejpozději dne 2. 5. 2022;

  • pokud má OSVČ povinný audit nebo zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna doložit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 2. 5. 2022 a Přehled tak může podat až do 1. 8. 2022.

Do 8. 4. 2022 jsou povinny předložit Přehled ty OSVČ, které daňové přiznání nepodávají (např. nízké příjmy).

Podle § 136 odst. 2 DŘ se lhůta pro podání daňového přiznání podle odst. 1 prodlužuje na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky. Protože termín 1. 5. 2022 vychází na neděli, lze daňové přiznání podat ještě 2. 5. a Přehled zdravotní pojišťovně do 2. 6. 2022.

Postup

Nahrávám...
Nahrávám...