dnes je 15.4.2024

Input:

Účel a druhy lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání

1.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2
Účel a druhy lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání

JUDr. Anna Janáková

Účelem lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání, podobně jako u pracovnělékařských prohlídek uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, je:

 • zjištění zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání a

 • vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke konkrétnímu vzdělávání.

Při posuzování zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání se zdravotní stav žáka a studenta posuzuje ve vztahu ke všem činnostem vykonávaným v průběhu vzdělávání, ve vztahu ke všem podmínkám, za kterých je praktické vyučování nebo praktická příprava vykonávána, a současně se zohledňuje profesní profil absolventa příslušného oboru vzdělávání a vychází se z údajů uvedených v žádosti žadatele o provedení prohlídky.

Rizikové faktory pracovního prostředí a seznam nemocí

Rizikové faktory a seznam nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání při výskytu těchto faktorů, a rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kde se nepostupuje podle obecných ustanovení o periodických prohlídkách, stanoví vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (dále také „VoPLS”):

 1. rizikové faktory pracovních podmínekpříloze č. 2, části I.,
 2. rizika ohrožení zdravípříloze č. 2, části II.

Prohlídky v průběhu vzdělávání

Lékařské prohlídky v jejich průběhu upravuje § 8 odst. 1 VoPLS a níže uvedená tabulka uvádí jejich přehled:

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŽÁKŮ A STUDENTŮ V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ
A v průběhu vzdělávánížáka nebo studenta B periodické prohlídkyžáka nebo studenta
se provádí:
1. při změně zdravotního stavu,

2. před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání podle zákona neprovádí.
Provádí se jedenkrát ročně, pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce; dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den vydání lékařského posudku před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu.

Žádost o provedení prohlídky

Lékařská prohlídka v průběhu vzdělávání se provádí na základě žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání.

Kdo je oprávněn žádost podat

Lékařská prohlídka ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání se provede na základě žádosti (§ 8 odst. 2 VoPLS):

 • v případě prohlídek uvedených shora pod bodem A 1.:

  1. zákonného zástupce nezletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta nebo
  2. zletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta,
  3. jde-li o žáka nebo studenta s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, lze tyto prohlídky v nezbytných případech provést na žádost ředitele příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • v případě prohlídek uvedených shora pod bodem A 2 a B: ředitele školy; jde-li o praktické vyučování nebo praktickou přípravu uskutečňovanou na pracovišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si ředitel školy pro účely žádosti od těchto osob údaje o druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat, a o zdravotních a bezpečnostních rizicích této práce a míře rizik vyjádřené kategorií práce.

Náležitosti žádosti o prohlídku

Praxe neměla jednotný postup při podávání žádostí o provedení prohlídky ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání. Poslední novela VoPLS právně účinná od 15. prosince 2017 to vyřešila tak, že stanovila náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti jak ke vzdělávání, tak a v průběhu vzdělávání, a to v novém § 15a.

Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání:

 1. identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresu sídla školy,
 2. identifikační údaje uchazeče o vzdělávání, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu uchazeče o vzdělávání, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
 3. důvod provedení prohlídky,
 4. identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,
 5. kód a název oboru vzdělání, ke kterému je žák nebo student posuzován,
 6. druh požadované prohlídky,
 7. údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek, jde-li o žádost podle bodu B 2 nebo bodu C shora uvedeného přehledu.

Vzor žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání

ŽÁDOST O PROVEDENÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
A POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání

Vzor

Škola či osoby vykonávající činnost školy: identifikační údaje

a) školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresu sídla školy,
b) identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno.

Žák nebo student: identifikační údaje posuzované osoby, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu uchazeče o vzdělávání, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

Vzdělání: kód a název oboru vzdělání, ke kterému je žák nebo student posuzován.Důvod provedení prohlídky:

Druh požadované prohlídky:


Podmínky výuky apraktického vyučování: údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek, jde-li o:

 1. žádost podanou před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a nejde o případ, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání podle ZoSZS neprovádí, anebo
 2. žádost o periodickou prohlídku [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 2 nebo písm. c) ZoSZS].

Jméno a příjmení a status osoby oprávněné podat žádost:

Podpis oprávněné osoby:

Místo a datum podání žádosti:

Posuzující poskytovatel

Pokud se týče zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta před zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, bylo vzato v úvahu, že posuzující lékař musí být seznámen s podmínkami, za kterých jsou praktické vyučování nebo studijní praxe vykonávány, proto ZoSZS původně určil k jejich provedení lékaře poskytovatele pracovnělékařských služeb poskytujícího tyto služby zaměstnancům pracoviště, na kterém jsou praktické vyučování a praktická příprava vykonávány. Novela účinná k 1. květnu 2015 zachovala tento princip u zaměstnavatelů (právnické a fyzické osoby, u nichž probíhá praktické vyučování nebo praxe), v dalších případech (OSVČ, školy a školská zařízení) však upřednostnila registrujícího poskytovatele žáka nebo studenta, a pokud ho nemá, pak teprve je kompetentní poskytovatel pracovnělékařských služeb školy.

Zdravotní způsobilost žáka nebo studenta před zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu posuzuje poskytovatel stanovený v závislosti na tom, kde toto praktické vyučování nebo praktická příprava probíhá.

STANOVENÍ POSUZUJÍCÍHO POSKYTOVATELE

KDE
se uskutečňují praktické vyučování nebo praktická příprava
KDOposuzuje zdravotní způsobilost
žáka nebo studenta
na pracovištích právnických nebo fyzických osob poskytovatel pracovnělékařských služeb této osoby
na pracovišti fyzické osoby, která je samostatně výdělečně činná, registrující poskytovatel osoby připravující se na povolání, a pokud tato osoba nemá registrujícího poskytovatele, poskytovatel pracovnělékařských služeb školy
Nahrávám...
Nahrávám...