dnes je 28.1.2023

Input:

Pozbytí platnosti lékařského posudku

31.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8
Pozbytí platnosti lékařského posudku

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Lékařský posudek pozbývá platnosti:

  • uplynutím doby, na kterou byl vydán; v takovém případě se po uplynutí této doby posuzovaná osoba považuje pro účel, pro nějž měla být zdravotně posouzena, za zdravotně nezpůsobilou nebo za osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl posuzován,

  • je-li vydán v rámci pravidelně se opakujících lékařských prohlídek prováděných za účelem nového posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby ve lhůtách stanovených prováděcí vyhláškou č. 79/2013 Sb. podle § 52 nebo 60 ZoSZS, popřípadě jiným právním předpisem, dnem, kdy měla být podle těchto právních předpisů tato prohlídka provedena; to neplatí, jde-li o lékařský posudek vydaný podle § 43 odst. 2 ZoSZS,

  • dnem, kdy měla být podle jiného právního předpisu nebo podle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nebo posuzujícího lékaře nebo jiné k tomu oprávněné osoby provedena lékařská prohlídka za účelem nového posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby,

  • dnem, kterým nastaly právní účinky lékařského posudku vydaného pro stejný účel a za stejných podmínek jako předcházející posudek, pokud ze zákona č. 373/2011 Sb. nebo jiných právních předpisů nevyplývá jinak; současně však platí, že lhůta k provedení lékařské prohlídky za účelem dalšího posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby (periodická prohlídka) a platnost předchozího lékařského posudku se

Nahrávám...
Nahrávám...