dnes je 14.6.2024

Input:

Posudkové řízení

28.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2
Posudkové řízení

JUDr. Eva Dandová, JUDr. Ivo Krýsa

Nová právní úprava

Posudková péče, komplexně pro všechny obory posuzování, byla v rámci reformy poskytování zdravotních služeb upravena v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZoSZS”). Tento zákon v podstatě plynule navazuje na předchozí právní úpravu obsaženou v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a na zavedenou medicínskou praxi.

Žádost o vydání posudku

O vydání lékařského posudku musí pacient (jeho zákonný zástupce) nebo ten, kdo má na vydání posudku zájem, požádat. Žádost je možné podat písemně nebo ústně. Písemná žádost i záznam o jejím ústním podání jsou součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě. Záznam podepíše posuzující lékař a osoba, která ústní žádost podala.

Pokud ZoSSZ nebo jiný právní předpis nestanoví jinak (srov. např. § 51 odst. 1 ZoSZS, vydává lékařský posudek:

  1. registrující poskytovatel posuzované osoby, nebo
  2. poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nemá-li posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele; tato skutečnost se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené posuzujícím lékařem o posuzované osobě; záznam podepíše posuzující lékař a posuzovaná osoba.

Posuzujícím lékařem je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud ZoSZS nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

Výsledek posudkového řízení

Jak bylo shora řečeno, při posudkové činnosti posuzující lékař posuzuje buď zdravotní stav posuzované osoby, nebo zdravotní způsobilost posuzované osoby, a to vždy k určitému účelu či pro určitou potřebu. Výsledkem posudkového řízení je lékařský posudek. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu vydává poskytovatel na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou, nebo jiné k tomu oprávněné osoby, po posouzení zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby posuzujícím lékařem, a to na základě zhodnocení:

  1. výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření,
  2. výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, je-li posuzovaná osoba u takového poskytovatele registrována, nebo jde-li o posuzovanou osobu, o jejímž zdravotním stavu je vedena zdravotnická dokumentace na území jiného státu, též na základě výpisu z této dokumentace, ke kterému je přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka; úředně ověřený překlad se nepředkládá k výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené ve slovenském jazyce,
  3. zdravotní náročnosti pro výkon práce, povolání, vzdělávání, sportu, tělesné výchovy nebo jiné činnosti, pro které je osoba posuzována, a podmínek, za kterých je činnost vykonávána, nebo nároků činnosti na zdraví posuzované osoby.

Výpis ze zdravotnické dokumentace

Podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod má každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Podle § 28 ZoSZS má pacient mimo jiné právo zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb a zdravotnické zařízení, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta; nemá však takovou povinnost. Z toho důvodu musí být při vydávání lékařského posudku stanovena povinnost pacienta žádajícího o vydání lékařského posudku doložit výpis ze zdravotnické dokumentace svého registrujícího lékaře, pokud takového má.

Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu

Výpis ze zdravotnické dokumentace pro posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby pro stejný účel lze po 1. listopadu 2017 nahradit potvrzením o tom, že nebyla od posledního vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace zjištěna změna zdravotního stavu, pokud:

  1. o výpis požádá stejný poskytovatel, který již dříve vydal lékařský posudek,
Nahrávám...
Nahrávám...