dnes je 20.7.2024

Input:

95/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 95/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 29. ledna 2004
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
125/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
v § 3 mění odst. 2 a 3, ruší slova v § 28 a § 37
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 29 odst. 1
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 94 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 338/2008 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 14 odst. 2 písm. a)
346/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění, celkem 27 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění, celkem 37 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
67/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 151 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 36a, § 36b a § 39
201/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 10 odst. 1
284/2018 Sb.
(k 28.12.2018)
mění § 4, § 34, § 36; nová přechodná ustanovení
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § 24 odst. 2
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5 odst. 9, § 28a odst. 2 a § 38 odst. 1
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
371/2021 Sb.
(k 1.11.2021)
mění § 21e, § 34, § 36, § 43b; vkládá § 44a; nová přechodná ustanovení
168/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 36; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice,
b)  celoživotní vzdělávání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
c)  uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
1.  osob, které získaly způsobilost v jiném členském státě než v České republice (část sedmá),
2.  osob uvedených v části osmé a
d)  volné poskytování služeb hostující osoby (část sedmá).
(2)  Tento zákon se vztahuje na uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, který hodlá vykonávat povolání na území České republiky jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako zaměstnanec anebo jako osoba usazená nebo hostující.
(3)  Na vzdělávání zdravotnických pracovníků podle tohoto zákona se nevztahuje zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání1a) .
(4)  Tento zákon se nevztahuje na získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb, které stanoví zvláštní právní předpis.
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  zdravotnickým povoláním souhrn činností a znalostí při výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
b)  zdravotnickým pracovníkem fyzická osoba, která vykonává zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle tohoto zákona,
c)  akreditovaným zdravotnickým magisterským studijním programem studijní program všeobecné lékařství, studijní program zubní lékařství a studijní program farmacie, který splňuje podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví2) (dále jen „ministerstvo”) minimální požadavky stanovené prováděcím právním předpisem k získání odborné způsobilosti jeho absolventů k výkonu zdravotnického povolání a který získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
d)  specializačním vzděláváním příprava na výkon povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jejímž ukončením se získává specializovaná způsobilost,
e)  vlastním specializovaným výcvikem specializační vzdělávání lékařů a farmaceutů navazující na specializační vzdělávání v základním kmeni,
f)  samostatným výkonem povolání lékaře výkon činností, ke kterým je lékař způsobilý bez odborného dozoru nebo odborného dohledu, a to na základě vlastního zhodnocení a posouzení zdravotního stavu pacienta a s tím souvisejících okolností,
g)  samostatným výkonem povolání zubního lékaře a farmaceuta výkon činností, ke kterým je zubní lékař nebo farmaceut
Nahrávám...
Nahrávám...