dnes je 20.7.2024

Input:

79/2013 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění účinném k 31.1.2024

č. 79/2013 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění účinném k 31.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 26. března 2013
o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
(vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
436/2017 Sb.
(k 15.12.2017)
mění včetně příloh; nová přechodná ustanovení
452/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění včetně příloh; nová přechodná ustanovení
11/2024 Sb.
(k 31.1.2024)
mění § 14a, § 15a, § 17 a § 17a
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95 odst. 1 k provedení § 52 písm. a) a c) a § 60 a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 95 odst. 2 k provedení § 52 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (dále jen „zákon”):
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v souladu se závazky vyplývajícími z členství v mezinárodních organizacích2) organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci nebo službě (dále jen „práce”) a posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově.
§ 2
Obsah pracovnělékařských služeb
Obsahem pracovnělékařských služeb při
a)  hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je
1.  zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, a to při pracovnělékařských prohlídkách,
2.  hodnocení výsledků sledování zátěže organizmu zaměstnanců působením rizikových faktorů pracovního prostředí (dále jen „rizikový faktor”), včetně výsledků biologických expozičních testů, za účelem stanovení této zátěže; rizikovými faktory se rozumí rizikové faktory pracovních podmínek podle přílohy k této vyhlášce a podle právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví a zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) a dále rizika ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce (dále jen „profesní riziko”) včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů,
3.  hodnocení výsledků cíleně prováděných studií odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na konkrétní pracovní podmínky,
4.  zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, nebo nemocí souvisejících s prací,
5.  hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců a s tím související nemocnosti,
6.  sledování vlivů rizikových faktorů pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době na zdraví zaměstnanců, a to v rámci pracovnělékařské prohlídky, je-li to s ohledem na charakter těchto faktorů účelné,
b)  poradenství jsou veškeré poradenské činnosti nezbytné pro účely písmene a) na základě zjištění při dohledu podle písmene c), a dále školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a poradenské činnosti při zpracování
Nahrávám...
Nahrávám...