dnes je 26.2.2024

Input:

134/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 134/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 2. června 1998,
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
326/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění přílohu
350/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohu
421/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohu
421/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu
354/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu
143/2018 Sb.
(k 1.8.2018)
mění přílohu
301/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu
269/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohu
269/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění přílohu
259/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění přílohu
563/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění přílohu
243/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění přílohu
243/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohu
482/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohu
482/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
v příloze mění kapitolu 115
313/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:
§ 1
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze.
§ 2
Zrušuje se vyhláška č. 45/1997 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.
Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.
1. TEXTOVÁ ČÁST
Kapitola 1
Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 
1.
seznam výkonů
seznam zdravotních výkonu s bodovými hodnotami
2.
zdravotní výkon
základní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování hrazených služeb (dále jen výkon)
3.
kategorie výkonu
kategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené a hrazené za určitých podmínek
4.
autorská odbornost
odbornost, která navrhla a odborně garantuje výkon
5.
číslo výkonu
pětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů
6.
název výkonu
stručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu
7.
popis výkonu
text, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení
8.
OM omezení místem
omezení pro vykazování výkonu podle Kapitoly 2 bodu 4
9.
OF
omezení frekvencí
omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období
10.
čas výkonu
čas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7). Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.
11.
nositel
nositel výkonu
zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. K výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady nelékařských zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).
12.
čas
čas nositele výkonu
čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu
13.
INDX
mzdový index nositele výkonu
index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu
14.
bodová hodnota výkonu
součet všech přímých nákladů na výkon, které zahrnují náklady na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky, osobních nákladů nositele výkonu a režijních nákladů vyjádřený v bodech
Nahrávám...
Nahrávám...